Skip to main content
  • โทรศัพท์: +66 09 2428 9889    
  •  Email: Sales@advanceinformatics.co.th

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Free photo experiment for biotechnology with chemistry science

แนวโน้มของอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตกำลังเติบโต
อย่างไรก็ตาม แรงกดดันทางเศรษฐกิจ แรงงาน กฎระเบียบ และเทคโนโลยีกำลังชะลอ ความสามารถของกระบวนการค้นพบยาไปสู่การจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับบริษัทยาที่จะนำยาออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นโดยไม่กระทบต่อคุณภาพหรือการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

STARLIMS ช่วยทำให้คุณทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ในขณะเดียวกันก็เร่งเวลาตอบสนองและสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานของท่าน