Skip to main content
  • โทรศัพท์: +66 09 2428 9889    
  •  Email: Sales@advanceinformatics.co.th

อุตสาหกรรมเคมีทางการเกษตร

Free photo woman studying chemical elements indoors

รักษาแหล่งอาหารของโลกอย่างยั่งยืน

เนื่องจากจำนวนประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก การผลิตพืชผลและอาหารในโลกของเราจึงเติบโตและเจริญเติบโตต่อไปจึงมีความสำคัญกว่าที่เคย ผู้ผลิตเคมีเกษตรต้องการระบบที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการในห้องปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูลและระบบที่แยกจากกัน และเร่งการปล่อยแบทช์เพื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น